Từ xa xưa, tổ tiên chúng ta đã ứng dụng đá vào trong các kiến trúc, công trình cổ xưa như: kim tự tháp Ai Cập, đền thờ Taj Mahal, Vạn lý trường thành, Machu Picchi…

cho đến ngày nay, trải qua thời gian khắc nghiệt, các công trình đó vẫn tồn tại với một vẻ đẹp vĩnh cửu, trường tồn với thời gian. Ngành công nghiệp khai thác đá đã khai thác và ứng dụng đá rất nhiều vào các công trình. Qua thời gian, các mỏ đá mới được phát hiện, công nghệ khai thác và gia công…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store